IC Da Lat Language Center

Established in November 2013, IC Da Lat is a leading center in English training. With a team of experienced and dynamic teachers.

Follow Us

GV kiểm tra chứng chỉ Cambridge

Giáo viên dạy giao tiếp

Thạc sĩ Nguyễn Đình Hải

Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hoài